چه چیز؟

بیشتر از این می‌خواستی؟

نور؟

سفید؟

سفید؟