گنگ

مجسمه مریم مقدس (ع) به طرز ترسناکی تکان های شدیدی می خورد.